• English
  • עברית

תקנון האתר – פרטיות, משלוחים והחזרות

תקנון האתר 

תנאים כללים 

השימוש באתר האינטרנט של Daphne skin feeding להלן "דפני"  כפוף לתנאים שלהלן וגלישה באתר מעידה על הסכמת הגולש באתר ו/או המשתמש בשרותי האתר, לכל התנאים שלהלן.   כל משתמש/גולש באתר מסכים לתנאי השימוש שיפורטו להלן ומקבל על עצמו ומסכים כי אין לו ולא תהיה  לו כל טענה כלפי "דפני"   או מי מטעמה, מלבד   טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות להן תתחייב "דפני"  כלפיו.

• "דפני"  רשאית לשנות בכל עת, לפי שקול דעתה הבלעדי, את תוכן האתר, את המידע המפורסם בו, את עיצובו וכן את המוצרים הנמכרים בו, מחיריהם ומועדי אספקתם. 

העובדה שמוצר מסוים הוצע או מוצע למכירה באתר, אינה מחייבת את "דפני"  להמשיך ולהציע גם בעתיד את אותו מוצר: באותו מחיר, או באותו עיצוב, או באותו משקל, או אותו טיב, או בכלל. 

בכפוף להוראות התנאים שבהוראות אלה, כל קונה המחזיק כדין בכרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב  (להלן : "הכרטיס" ו/או "כרטיס אשראי") שניתן להשתמש בו לתשלום באתר זה לפי המפורט באתר והכרטיס תקף ורשום על שמו של הקונה, רשאי לבקש לרכוש מוצרים באתר "דפני" , והכל בתנאי שהקונה מסר את כל הפרטים שהוא יתבקש למסור במהלך הרכישה באתר ובפרט את שמו ומענו מספר ת.ז, מען למשלוח ופרטי אמצעי התשלום המלאים וכן בתנאי שתתקבל אצל דפני הודעה על שהתשלום בכרטיס מאושר ויבוצע ע"י חברת האשראי ו/או הבנק. 

שימוש בכרטיס אשראי הינו בכפוף להסכם שבין הקונה לחברה המפיצה/מנפיקה  כרטיס האשראי וכן בכפוף להסכם שבין "דפני"  לבין החברה המפיצה/מנפיקה  את הכרטיס.

• "דפני"  רשאית שלא לאפשר לקבוצת משתמשים ו/או למשתמש ספציפי לרכוש מוצר/ים באתר בתשלום נדחהוזאת מכל סיבה שהיא.

בפרט תהיה "דפני"  רשאית לחסום, זמנית או לתמיד, משתמש מלבצע רכישה באתר אם עשה או נעשה לו אחד מאלה:  

מסר באתר פרט/ים שגוי/ים בעת רכישה, הרשמה או בכלל.

ביצע לפי שקול דעת "דפני"  מעשה (או אף במחדל) פוגע או כזה שעלול לפגוע מבחינת מחשוב או מוסרית באתר, ב"דפני"  בכלל, בגולשים אחרים, בציבור מסוים, באדם אחר.

התנהג ו/או עשה (במעשה או במחדל) באמצעות או תוך שימוש באתר, דבר  שהוא בניגוד לחוק עלפי דיני מדינת ישראל, או סייע לבצע מעשה כאמור אף לאחר מעשה. 

הפר תנאי מתנאי תקנון זה או הפר הסכם אחר שנכרת בינו לבין "דפני". 

עשה או ניסה לעשות שימוש בכרטיס אשראי/חיוב שאינו שלו או שהוא אינו מחזיק בו כדין.  

לאחר שהוברר ל"דפני"  כי התשלום עבור רכישת מוצר מסוים בוצע, הרי שאספקת המוצר/ים ללקוח תיעשה באמצעות משלוח המוצר לכתובת שמסר הלקוח באתר ובתנאי שמדובר בכתובת פיזית, קיימת, ברורה ומשולטת עם ציון שם הנמען שנמסר לדפני ושניתנת לאיתור בנקל. 

• "דפני"  זכאית לשנות לפי שקול דעתה הבלעדי כל פרט מפרטי איזה מהמוצרים שיפורסמו באתר ו/או בכל מקום אחר בו יפורסמו מוצרים שלה. שינוי כאמור יהיה לרבות: מחיר, משקל, טיב, תכונות, עיצוב וכל תכונה אחרת שרלוונטית למוצר.  

כל המחירים המפורטים באתר "דפני"  נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע"מ ובכפוף להוראות הדין שיחול ככל ושיעור המע"מ ישתנה ו/או אם יוטל מס/אגרה/היטל חדשים לפי כל דין.

באתר האינטרנט של "דפני"  ניתן לשלם עבור רכישת מוצרים בכרטיסי אשראי כפי שיפורסם באתר וכן באמצעות  PAY PAL. התשלום באמצעות כרטיס ו/או בכל דרך אחרת הינו כפוף לכך שהקונה הוא בעל הכרטיס ו/או אמצעי התשלום ומדובר בכרטיס תקף המוחזק כדין וברשות ע"י המנפיק ובכפוף לתקנון החברה המנפיקה בנוסף לכל הסכם אחר. 

• "דפני"  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כזה או אחר, להתיר שימוש באמצעי תשלום אחר/נוסף ולקבוע הסדרי תשלום שונים על כרטיס ספציפי או סוגי כרטיסים או אמצעי התשלום שהאתר מרשה לעשות בהם שימוש לביצוע תשלום.

תנאי ומועדי התשלום לגבי כל מוצר ומוצר או לגבי סוגי מוצרים או בכלל יהיו בהתאם לשקול דעת בלעדי של "דפני" . ככלל אם לא נאמר במפורש שהתשלום לגבי מוצר מסוים יכול להתבצע בפריסת תשלומים בתוספת ריבית או בלא תוספת ריבית, התשלום לרכישת מוצר יהיה בתשלום אחד ובמזומן. 

ככל והאתר יציע אפשרויות נוספות לביצוע תשלום שאינן במזומן, כמו גם האפשרות לבצע פריסת תשלום בתשלומים עיתיים, הרי שמספר התשלומים האפשרי והריבית שתושת על החיוב יוצגו באתר.   

אתר "דפני"  שומר לעצמו הזכות להציע ללקוח מסוימים ו/או לקבוצת לקוחות ו/או בכלל, מבצעי קניה ו/או הנחות, לרבות הנחות ו/או הטבות שמותנות ברכישת מוצר מסוים או רכישה בזמן מסוים או בכמות מסוימת. 

• "דפני"  שומרת לעצמה הזכות בכל עת וללא הודעה מוקדמת להפסיק או לשנות תנאים של כל מבצע, הטבה, הנחה מכל סוג שהוא אף בניגוד לתנאים שפורסמו, לרבות שינוי המוצרים עליהם תינתן הנחה, שינוי מחיר של מוצר, שינוי תקופת מתן הטבה, שינוי עלות משלוח המוצר, שינוי כמות מוצרים שיש לרכוש ע"מ לקבל הנחה וכל שינוי אחר. 

מתן הנחה ללקוח מהמחיר שמפורסם ע"י "דפני"  איננו ולא יחייב את "דפני"  לתת ללקוח אחר הנחה דומה או בכלל. 

ככל ויתפרסמו ע"י "דפני"  כמה מבצעים או כמה אפשרויות לקבלת הנחות לגבי מוצר מסוים הרי שהלקוח לא יכול להנות מכפל מבצעים ו/או הנחות על אותו מוצר.  על הלקוח לבחור מבין האפשרויות שרלוונטיות לגביו איזו הנחה אחת ויחידה הוא בוחר לממש.  

• "דפני" שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה המוחלט. על הלקוח האחריות לקרוא בעיון את תנאי הגלישה והשימוש העדכניים באתר כפי שהם יפורסמו באתר.

מובהר ומוסכם כי ותנתן אפשרות לגולשים לכתוב מסר כתוב באתר, הרי שדפני לא תהיה אחראית לתוכן שיכתב ולתוצאות כתיבתו.  

כל אדם שהוא חלק מקבוצה "מיוחדת", כגון ילדים, נשים בהריון, זקנים, חולים וכיוב' נדרש שלא ליישם על עצמו את המוצר אלא לאחר התייעצות עם רופא. 

ניתן לפנות אל "דפני"  בכל שאלה בקשר למוצר ו/או השימוש בו כמו גם שאלות לגבי השימוש באתר, באמצעות פניה לשירות הלקוחות של "דפני" בדוא"ל: hello@daphneskin.com או בטלפון 03.5270556.

ככל והמוצר הנרכש איננו מוצר מוגמר ומוכן לשימוש ע"י הלקוח, אלא מוצר שעל מנת להגיע למוכנותו לשימוש יש לערבב חומרים אחדים שמסופקים כל אחד בנפרד ללקוח, הרי שהלקוח מתחייב לפעול לערבוב של החומרים, בדיוק לפי ההוראות שיסופקו עם המוצר ובפרט על הלקוח לערבב את החומרים בדיוק בכמות ובדיוק בסדר שמפורט בהוראות הנלוות למוצר. 

הלקוח מתחייב לערבב את מלוא כמות החומרים המרכיבים את המוצר בהתאם להוראות כאמור ולא להוסיף ולא להפחית בכמות של אחד או יותר ממרכיבי המוצר.  

בכל מקרה של ספק ו/או אי הבנה  בנושא ערבוב החומרים ו/או תנאי החזקתם ו/או תנאי החזקת המוצר הסופי, הלקוח מתחייב לפנות מייד לדפני לקבלת הבהרות.  

• "דפני"  ממליצה לכל לקוח שרוכש מוצר שניתן לשימוש על העור לקרוא היטב את רשימת רכיבי המוצר לפני הרכישה ולפני שימוש, על מנת לוודא שאין לו רגישות לאיזה ממרכיבי המוצר. כמו כן מומלץ ללקוח לבצע נסיון שימוש במוצר כזה תחילה בכמות מזערית ורק לאחר זמן ומשלא נצפתה תגובה "לא טובה" למוצר, לעשות בו שימוש לפי הוראות השימוש במוצר. 

מי שסובל מבעיה בריאותית כלשהי, לרבות בעיות עור, אלרגיה או רגישות כלשהיא, חייב להיוועץ ברופא מומחה בטרם עשיית איזה שימוש במוצר שרכש או קבל מאת "דפני". 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מכל סוג שהוא, בקשר לכל כתב, פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, רעיון, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר שייך אך ורק ל"דפני" . אין לעשות בכל תוכן שמצוי באתר כל שימוש שמטרתו עסק ו/או עשיית רווח כספי  לעניין זה אסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי, בשום פרט מפרטי חומר כזה בלא קבלת הסכמתה המפורשת של "דפני"  מראש ובכתב. 

מוסכם כי כל סכסוך בין "דפני"  לבין לקוח או צד ג' יתברר לפי דיני מדינת ישראל וכי המחלוקת תתברר אך ורק בערכאה המוסמכת שבעיר תל אביב בלבד.

"דפני" – מדיניות פרטיות

• "דפני"  משתדלת לנקוט בצעדים סבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי "דפני"  איננה יכולה להבטיח את מערכות המחשוב, המידע והתקשורת שלה אבטחה מושלמת מפני חדירת אנשים או הפעלת תוכנות שיש להן כוונת זדון וכן לא ניתן להבטיח הרמטית מניעת חדירה בלתי מורשות לצורך העתקת מידע ו/או שימוש אסור באתר.  "דפני"  לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של , גניבת או העתקת פרטי זהות ו/או תשלום או איזה שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש באתר. 

• "דפני"  לעולם לא תתקשר ללקוח ותבקש ממנו למסור לה סיסמאות שנדרשות לביצוע תשלום כזה או אחר. ככל ולקוח נדרש למסור מידע כזה הרי שעליו להתייחס לדורש בחשדנות רבה ובכל מקרה לא למסור סיסמאות כאמור, לא ל"דפני"  ולא לאף אדם  אפילו תוצג הדרישה כבייכול מאת הבנק או חברת כרטיס האשראי.  

יכול והאתר יכלול פרסומות של "דפני"  או של צדדי ג' או מטעמם. "דפני"  איננה אחראית לנכונות ו/או לתוכן ההודעות, הפרסומות, הדעות וכל סוגי הכתב שיועלו לאתר ע"י גולשים ו/או ע"י צדדי ג'. 

דפני לא תמסור לצדדי ג' את פרטיי הנרשם או הלקוח, אלא רק בהתקיים אחד מהתנאים הבאים המפורטים להלן: 

(א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; 

(ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגד דפני בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין דפני ו/או מנהליה.  

(ג) אם דפני תארגן ו/או תעביר את פעילותה במסגרת גוף אחר ו/או תאגידוכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר ו/או תאגיד או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר ו/או תאגידדפני תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

(ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל דפני החשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בדפני ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. 

(ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל דפני חשד כי הלקוח ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; 

(ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל דפני החשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם דפני ו/או עם מי מטעמה; 

(ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות דפני, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של דפני. ללקוח לא תהיה טענה או דרישה כלפי דפני בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

מילוי טופס הרשמה ו/או מילוי פרטי הלקוח ופרטים נוספים באתר מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת דפני, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של דפני או מי מטעמה עבורה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: 

(א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

(ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; 

(ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; 

(ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ( cookies)   שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. 

עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. דפני לא תחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הלקוח מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו או איזה פרט אחר וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח  מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 

לקוחות שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה daphne-farm.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה דפני תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, דפני תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות המפורטות בסעיף 3 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמים ובהתאם לדין החל.

"דפני" – משלוח ומדיניות החזרה

המשלוח של מוצרים שירכשו מאת דפני יבוצע רק באמצעות הדואר ו/או חברת שלוח כפי שיפורסם מדי פעם בפעם באתר. לא תהיה אפשרות לקבל מוצר שלא באמצעות משלוח כאמור. 

משלוחים של מוצרים יעשו אך ורק באזורים בהם נותנות חברות הדאר והשילוח שרות במהלך העסקים הרגיל.

באזור בישראל שבו לא ניתן שרות משלוחים ע"י הדואר או ע"י חברת שילוח כאמור, רשאית "דפני"  לדרוש מהלקוח למסור כתובת חלופית למסירת המוצר במקום בו ניתן השרות.   

לקוח שמעוניין לקבל מוצר בכתובת שנמצאת מחוץ לגבולות מדינת ישראל נדרש לתאם אפשרויות למשלוח עם "דפני", אלא אם יפורט באתר לגבי מוצר זה כי ניתן לקבל אותו במשלוח לחו"ל ולמדינה המבוקשת. 

ל"דפני"  אין שליטה על אזורי ההפצה של הדואר או חברות השלוח ולא תהיה למשתמש כל טענה דרישה או תביעה כלפי "דפני"  בגין המשלוח או בגין סרוב לבצע משלוח למדינה, לאזור או לישוב מסוים. 

בכל מקרה "דפני"  לא תהיה אחראית לעיכוב במסירת משלוח שנובע ממסירת פרט/ים שגוי/ים על ידי המשתמש או עיכובים שתלויים בדואר ו/או בחברת השילוח. בפרט לא תהיה "דפני"  אחראית לעיכוב מסירת מוצר במקרה של שביתה, השבתה מלאה או חלקית בדאר או בחברת השלוח או אצל כל גורם שיש לו רלוונטיות למשלוח המוצר ו/או יצורו ו/או אריזתו. 

הלקוח הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ואו תקנות הגנת הצרכן (להלן :"חוק הגנת הצרכן ") כפי שיפורט להלן,

לפני משלוח המוצר. ניתן לבטל עסקה באתר ו/או בהודעת ביטול בטלפון ל"דפני"  למספר 03.5270556. על מנת להקל על זיהוי העסקה וביצוע הביטול,  יש להכין מראש את כל פרטי הרכישה ולמסור אותם לפי דרישה.   

לאחר משלוח מוצר. ניתן להחזיר מוצר "לדפני" עד 14 יום מקבלתו כל עוד לא נעשה בו שימוש והוא מוחזר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. פתיחת האריזה תחשב לשימוש במוצר אלא אם כן תתקבל הסכמת "דפני"  מראש ובכתב להשבת מוצר כזה, למרות פתיחת האריזה.

במידה ולקוח לא "סגר" את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת פרט/ים מלא/ים או עקב הזנת פרט/ים שגוי/ים, הרי שבחלוף 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה הלא "סגורה" כאמור תהא "דפני"  רשאית לבטל את ההזמנה, למחוק כל רישום לגביה ולמכור את המוצר לאדם אחר לפי שקול דעתה. 

לקוח שקבל את המוצר שרכש מאת "דפני"  נדרש לבדוק את המוצר שקבל מיד עם קבלתו על מנת לבחון התאמתו להזמנה ו/או למסמכי ההזמנה. 

ככל ולקוח שקבל מדפני מוצר יגלה "אי התאמה" במוצר שהיא כזו שבעטיה הוא סבור שיש לבטל את העסקה, או להחליף את המוצר, ו/או אם יש ללקוח שאלה אודות המוצר ו/או ההזמנה שסופקה, הרי שעליו לפנות לאלתר ובתוך 4 ימי  עסקים מיום קבלת המוצר  ל"דפני". ככל שיתברר ל"דפני"  כי המוצר שנמסר ללקוח הינו פגום מהותית או שאינו מתאים מהותית להזמנה, הרי ש"דפני"  תדאג לתקן את הפגם אם ניתן, או תספק ללקוח מוצר חלופי ו/או תשיב לו את כספו באותה דרך בו שולם התשלום, הכל לפי שקול דעתה הבלעדי של דפני, ויכול שתנאי ל"תיקון פגם" כאמור יהיה השבת המוצר הפגום לדפני. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

אין מוצרים בסל הקניות.